Pagina's

Het allereerste OLS-reglement


Het eerste wedstrijdreglement voor een Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) werd opgesteld voor het OLS in 1927 in Stramproy.

Het zag er als volgt uit:

Reglement voor het Oud-Limburgsch Schuttersfeest Stramproij juni 1927 en volgende

(letterlijke weergave)

Art. 1. Recht tot deelname aan het oud-Limburgsch schuttersfeest heeft iedere schutterij van Nederl.- en Belgisch Limburg alsmede de schutterijen uit de gemeenten Budel en Maarheeze, deze twee laatsten omdat ze behooren bij het Kanton Weert.

Art. 2. Verplichte deelname aan den optocht met 12 man en commandant, voorzien van vogel (koningsvogel) vaandel en trom, g.c. tamboer-majoor.
Verzamelen om 2 uur nam. Op het feestterrein. De optocht niet langer dan 2 ½ K.M.
Toegang tot het feestterrein vrij voor deelnemers in een gezelschap, aan den optocht.
Ieder deelnemer behoort te zijn voorzien van b.v. uniform, pet, sjerp, of herkenningsteeken.

Art. 2a. De schietwedstrijd begint om 3 ½ uur namiddag.

Art. 3. Van ieder gezelschap kan slechts één 4- (og 6(-tal schutters aan den wedstrijd deelnemen.

Art. 4. Het inleggeld bedraagt per gezelschap zestien gulden (ƒ 16,–) over te maken vóór 25 Maart aan het feest voorafgaand aan den Penningmeester van het feestgevend gezelschap.

Art. 5. Na voormelden datum heeft de loting plaats, voor volgorde optocht en schietbeurten.
Minstens 8 dagen voor het feest ontvangt ieder gezelschap, dat voldaan heeft aan art. 4, een lijst, waarop alle gezelschappen met het lotingnummer.
Mochten eventueel méér schutterijen gebruik moeten maken van één de dezelfde buks, dan dient hiervan tijdig kennis gegeven te worden aan het feestgevend gezelschap, opdat dan bij loting geloot voor de vereenigingen samen, inplaats van ieder afzonderlijk, om dan in volgorde te kunnen schieten.

Art. 6. Ieder gezelschap schiet in 3 rondes, d.i. van ieder gezelschap 2 schutters tot alle gezelschappen een beurt hebben gehad, daarna de 3de schutter en zoo vervolgens.

Art. 7. Ieder schutter heeft recht op 3 schoten en een schiettijd van 15 minuten en mag slechts voor één gezelschap mededingen.

Art. 8. Indien een schutter voor meer dan één afdeeling schiet, dan vervalt voor iedere afdeeling waarvoor hij geschoten heeft alle aanspraak op een korpsprijs.

Art. 9. Indien blijkt, dat 4 schutters, die samen schieten, niet tot eenzelfde schutterij behooren, dan hebben deze geen recht op een korpsprijs.

Art. 10. Ieder schutter moet bij het afgaan van het laatste schot van den voorgaanden schutter aanwezig zijn.
Heeft het naambord van eerstgenoemden schutter 5 minuten op zijn plaats gestaan en is genoemde schutter nog niet aanwezig, dan vervalt zijn schietbeurt.

Art. 11. De loopdoorsnede mag hoogstens 20 mM. bedragen.

Art. 12. De patronen waarmee voor prijs geschoten wordt, moeten vóór het schieten aan de controle-commissie bij den schietboom worden aangeboden. Deze heeft het recht alle patronen te controleeren, zelfs wanneer de buks reeds op den aanlegpaal ligt.
Blijkt, dat een patroon op andere wijze, dan met kruit en één looden kogel geladen is, dan wordt de desbetreffende vereeniging alle deelname ontzegd.

Art. 13. Er mogen geen buksen gebruikt worden met schroeven, haken of ander steunmiddelen.

Art. 14. Het laden der buks moet zoodanig geschieden, dat er geen gevaar bestaat voor de omgeving.
Gebeurt dit, dat er wel gevaar bestaat voor de omgeving, dan kan die vereeniging verdere deelname worden ontzegd.

Art. 15. Schoten die den hark beschadigen worden voor nul genoteerd, over verdere deelname zal worden beslist. Bovendien vervalt de schutter in een geldboete van minstens ƒ 2.50.

Art. 16. Ieder schutter zet, vóór hij schiet, zijn handteekening op den schietlijst.

Art. 17. Ieder schutter moet op de hark schieten, door de controle-commissie aan te wijzen.

Art. 18. De controlecommissie beslist, of op een beschadigden of ongunstig geplaatsten bol al dan niet zal worden geschoten.

Art. 19. Van ieder gezelschap mag bij een schietbeurt hoogstens 3 man bij den aanlegpaal aanwezig zijn.

Art. 20. Het feestgevend gezelschap neemt hoegenaamd geen deel aan den wedstrijd.

Art. 21. Ieder schot dat afgaat als de buks zich reeds op den aanlegpaal bevindt, is geldig.

Art. 22. Een bol die valt, nadat de buks van den aanlegpaal is genomen, wordt niet als geldig beschouwd.

Artikel 23. Het kavelen geschiedt door dezelfde schutters, die samen hebben egschoten in de afdeeling die recht op kavelen heeft.

Art. 24. Als 1ste prijs wordt uitgeloofd:
1e. Een 1e-prijsmedaille, minstens zilver of van het Konink. Huis, met diploma;
2e. De Wisselmedaille van Z.M. Koning Albert van België;
3e. f 100.–
2e prijs: Minstens zilveren medaille en f 60.—
3e prijs: Idem en f 40.—
4e prijs: Idem en f 25.—
5e prijs: Idem en f 10.—
6e prijs: Eerekruis en f 5,– voor den schutter die de meeste punten behaald.
Kampioensprijs: Kruis met diploma en f 20.—
Inzet 50 cent een kaart per man.

Personeel:
1e prijs zilveren medaille en f 12.—
2e prijs idem en f 8.—
3e prijs idem en f 5.—
Inleg 30 cent per kaart.

Meeste aantal leden: Verguld zilveren medaille.

Beste houding optocht:
1e prijs verguld zilveren medaille.
2e prijs verguld zilveren medaille.

Mooiste costuum:
1e prijs verguld zilveren medaille.
2e prijs verguld zilveren medaille.

Exerceeren:
1e prijs medaille, diploma en f 10.—
2e prijs medaille, diploma en f 5.—
3e prijs medaille en diploma.

Beste Tamboer-Majoor: Verguld zilveren medaille.
Beste Tamboer: Verguld zilveren medaille.
Beste vaandelzwaaier: Verguld zilveren medaille.
Verstkomend gezelschap: Verguld zilveren medaille.

Art. 25. De wedstrijd heeft plaats op schietboomen van 20 M. lengte, de aanlegpalen geplaatst op 12 M. afstand van den schietboom.
Op korpsprijsboomen hoogstens 3 harken, maximum lengte 120 c.M. waaraan houten pennen, houten bolletjes, in afmeting van minimum 2 x 2, maximum 3 x 3 c.M.

Art. 26. De vereeniging die den 1sten korpsprijs behaalt, verplicht zich bij het geven van het volgend oud-Limburgsch schuttersfeest zich stipt te houden aan dit reglement. Als waarborg hiervan zal de geldprijs door het feestgevend gezelschap eerst worden uitgereikt na schriftelijke borgstelling van den voorzitter van het prijswinnend gezelschap.

Art. 27. Mankeert bij den optocht trom, vaandel of vogel, dan betaalt de betreffende vereeniging voor ieder stuk f 1.— en per mankeerende man f 0.25.

Art. 28: In onvoorziene gevallen, niet in dit reglement voorzien, beslist het bestuur. Waar onderzoek noodig mocht blijken, in hoogste instantie een arbitrage-commissie, bestaande uit 3 ledeen; 1 lid aan te wijzen door het bestuur van den Midden Limburgschen schuttersbond voor Roermond en omstreken, 1 lid van den Bond “Eendracht maakt Macht” van Weert en omstreken en 1 lid van het feestgevende gezelschap.

Aldus ontworpen ter voorkoming, van reeds meermalen voorgekomen onaangenaamheden en vooral besparing van reiskosten,  aangezien bij nakoming van dit reglement het feest beslist op één dag kan eindigen en onder volle goedkeuring van de besturen der beide Limburgschen schuttersbonden en zeer vele vooraanstaande schutters.

Hoogachtend,
Het Bestuur der Schutterij “St. Catharina” te Stramproy.
Chr.Fr. Aengevaeren, Vrz.
P.M. Stals, Secr.-Penng.
Ph. H. Stals.
L.Chr. Tulkens.
P.M. Vleeshouwers.
P.J.J. van Dael.

Dit eerste wedstrijdreglement voor een Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) werd opgesteld voor het OLS in 1927 maar ook voor de daarop volgende jaren.  Toch hielden niet alle organisatoren zich netjes aan de regels. Daarom is in 1937 de Oud-Limburgse Schuttersfederatie opgericht.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png